ନୂଆ

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ବିଷୟରେUS

      TOPFEELPACK CO।, LTD ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ, R&D, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ | ପରିବର୍ତ୍ତିତ କସମେଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବଜାରକୁ ପୂରଣ କରିବା, ଉନ୍ନତି ଜାରି ରଖିବା, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଟପ୍ଫିଲ୍ ଏକ ନିରନ୍ତର ବ techn ଷୟିକ ଜ୍ଞାନକ uses ଶଳ ବ୍ୟବହାର କରେ | ବୃହତ ଗ୍ରାହକ ସେବାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଡିଜାଇନ୍, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ |

      2021 ରେ, ଟପ୍ଫିଲ୍ ପ୍ରାୟ 100 ସେଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ମଡ୍ଡ ନେଇଛି | ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି “ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଯୋଗାଇବାକୁ 1 ଦିନ, 3D ପ୍ରୋଟାଇପ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ 3 ଦିନ ”, ଯାହା ଦ୍ customers ାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଉତ୍ପାଦକୁ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ବଜାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଖାପ ଖାଇବେ | ସେହି ସମୟରେ, ଟପଫିଲ ବିଶ୍ environmental ର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଧାରାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କରେ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଧାରଣା ସହିତ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ “ପୁନ y ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ, ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବଦଳଯୋଗ୍ୟ” ଭଳି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଛାଞ୍ଚରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |